Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  butyfabiofabrizi.pl

 

 

1.                  Regulamin znajdujący się na stronie internetowej butyfabiofabrizi.pl , wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie butyfabiofabrizi.pl  są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu.

2.                  Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Butyfabiofabrizi.pl dostępnego pod adresem internetowym: butyfabiofabrizi.pl   jest Krzysztof Buty Fabio Fabrizi, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  Buty Fabio Fabrizi KRZYSZTOF – Buty Fabio Fabrizi BUTY, z siedzibą w miejscowości Konin, przy ulicy Królowej Jadwigi, 62-510 Konin, opisaną numerem NIP: 6651528774  oraz REGON: 311005583  wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) link.

3.                  Przedmiotem działalności sklepu internetowego Butyfabiofabrizi.pl dostępnego pod adresem butyfabiofabrizi.pl  jest sprzedaż detaliczna obuwia damskiego za pośrednictwem sieci Internet.

4.                  Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie Butyfabiofabrizi.pl  są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.                  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6.                  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.                  W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 6 powyżej.

8.                  W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9.                  Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek.

10.              Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego butyfabiofabrizi.pl , sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.

11.              Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie  go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym: https://butyfabiofabrizi.pl/index.php/informacja/15/regulamin. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: www.get.adobe.com/reader/.

12.               Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

13.               Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

 

 

II Definicje użyte w regulaminie

 

1.                  REGULAMIN – niniejszy regulamin

2.                  SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: butyfabiofabrizi.pl

3.                  SPRZEDAWCA–  jest Krzysztof Buty Fabio Fabrizi, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  Buty Fabio Fabrizi KRZYSZTOF – Buty Fabio Fabrizi BUTY, z siedzibą w miejscowości Konin, przy ulicy Królowej Jadwigi, 62-510 Konin, opisaną numerem NIP: 6651528774  oraz REGON: 311005583  wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) link.

4.                  KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem butyfabiofabrizi.pl

5.                  ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Butyfabiofabrizi.pl , poprzez e-mail, telefon propozycja zawarcia umowy sprzedaży

6.                  UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

7.                  KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Butyfabiofabrizi.pl  oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

8.                  REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym  Butyfabiofabrizi.pl

9.                  UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, poprzez e-mail lub telefonicznie

10.              USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej: butyfabiofabrizi.pl

11.               TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego  Butyfabiofabrizi.pl

12.               KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Butyfabiofabrizi.pl , poprzez e-mail lub telefonicznie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

III Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

 

1.                  Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: butyfabiofabrizi.pl  następujące usługi elektroniczne:

a)                  założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,

b)                  umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz

c)                   Newsletter

1.                  Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 przez usługodawcę jest całkowicie bezpłatne.

2.                  Umowa na świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1 a jest możliwe po wypełnieniu przez Klienta, formularza z wymaganymi danymi rejestracyjnymi, w skład których wchodzą następujące dane: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail.

3.                  Umowa określona w pkt 3 zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

4.                  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w pkt 1 b zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

5.                  Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej. Zalecana  rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6.                  Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7.                  Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzenia konta Użytkownika zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyn poprzez usunięcie konta Użytkownika lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  z prośbą o usunięcie konta Użytkownika.

8.                  Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego butyfabiofabrizi.pl polegającego na założeniu i prowadzeniu konta oraz możliwości składania zamówień przez formularz zamówień poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  lub telefonicznie pod numerem 516 181 987. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

9.                  Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

10.               Usługodawca może wypowiedzieć  umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

11.               Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony określonej w pkt 4 przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

12.               Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i każdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Klientów. Klienta prosi się, w ramach możliwości, o kontakt z Usługodawcą w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Klienta zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Klienta i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

13.               Określony w pkt 1c Newsletter to usługa, na którą Klient może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przy rejestracji.

14.               Usługa świadczenia Newslettera polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail.

15.               Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony.

16.               Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez  wysłanie wiadomości na adres e-mail sklepu:

17.               Umowa o świadczenie usług Newslettera jest usługą nieodpłatną.

18.               Wypowiedzenie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie Klient zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.

 

III Rejestracja w sklepie

 

1.                  Sklep na swojej stronie butyfabiofabrizi.pl umożliwia dokonywanie rejestracji Użytkownika.

2.                  Rejestracja w sklepie internetowym Butyfabiofabrizi.pl   jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest wymogiem koniecznym dla dokonywania zakupów w sklepie butyfabiofabrizi.pl  poprzez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie.

3.                  W celu dokonania pomyślnej rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane, wymagane polami rejestracji jako obowiązkowe.

4.                  Dane, określone w pkt 3 wymagane jako obowiązkowe wskazane są poniżej:

a.                  Imię

b.                  Nazwisko

c.                   Telefon

d.                  E-mail

5.                  Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymienionymi powyżej danymi osobowymi, istnieje możliwość zaznaczenia checkboxa, wyrażającego zgodę na świadczenie przez Sklep usługi Newslettera.

6.                  Po wypełnieniu pól formularza danymi oznaczonymi jako obowiązkowe, zostanie utworzone Konto Użytkownika.

7.                  W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

8.                  W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

9.                  Klient może dokonać zamówienia niezależnie od faktu dokonania rejestracji w sklepie internetowym butyfabiofabrizi.pl  Zamówienia możliwe do zrealizowania bez uprzedniem rejestracji to dokonywane drogą telefoniczną oraz e-mailem.

10.               Szczegóły dotyczące procesu zamówienia, opisane są szczegółowo w dziale V Zamówienia. Sklep zaleca zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi we wspomnianym punkcie, ponieważ znajomość procesu zamówienia może wpłynąć korzystnie na sprawność i przebieg procesu zamówienia towaru przez Klienta.

11.               Klient może każdorazowo kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail w sytuacji, gdy pojawiłyby się u niego jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji czy zamówienia.

 

IV Zamówienia

 

1.                  Zamówienia w Sklepie internetowym  mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wskazane poniżej formy składania zamówień.

•                     poprzez e-mail –

•                     poprzez telefon:  500000007

•                     formularz znajdujący się w sklepie internetowym

1.                  Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 10:00-18:00

2.                  Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski.

3.                  Ceny podane na stronie sklepu butyfabiofabrizi.pl wyrażone są w zł polskich i zawierają podatek VAT.

4.                  Sklep wystawia paragon lub na życzenie Klienta Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary. Chęć otrzymania faktury należy wskazać podczas składania zamówienia. Opcjonalnie można skontaktować się ze sklepem po dokonaniu zamówienia i wskazać chęć otrzymania Faktury.

5.                  Określone w pkt 5 dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Klienta.

6.                  Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

7.                  Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją producenta.

8.                  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

9.                  Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu.

10.               W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

11.               „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

12.               Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto.

13.               Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „złóż zamówienie”.  Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep  e-mailowo złożonego zamówienia.

14.               Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

15.               Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

16.              Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

17.              Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 2-5 dni roboczych. W skrajnych przypadkach termin ten moze się wydłużyć do 14 dni. W sytuacji, gdy towar zamówiony nie będzie mógł być dostarczony zgodnie z przewidzianym terminem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ujęte w dziale VI Realizacja Dostawy, a w szczególności ujęte w pkt 4. Każdorazowo Klient będzie informowany o stanie realizacji zamówienia.   

18.              Zamówienia realizowane za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu, zaś zamówienia opłacane przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu.

19.              Produkty dostępne w sklepie podlegają aktualizacji w przedmiocie ich dostępności.

Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego niż standardowe. Zamówienia specjalne w sklepie butyfabiofabrizi.pl  to towary i świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie konsumentem w świetle art. 221 Kodeksu Cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Szczegóły dotyczące zamówień o których mowa powyżej, są ustalane z Klientem indywidualnie podczas prowadzonej korespondencji e-mail.

Sprzedawca informuje klienta przed złożeniem propozycji zawarcia umowy o:

imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;

cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;

zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;

kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;

prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w ustawie;

kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;

miejscu i sposobie składania reklamacji.

 

V Sposób płatności

 

 

1.                  Wszystkie ceny widniejące w Sklepie butyfabiofabrizi.pl  są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2.                  Na życzenie Klienta sklep wystawia Fakturę VAT lub paragon, w zależności od wskazania, określonego szczegółowo w dziale V Zamówienia, pkt 5.

3.                  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 

a.                  przy odbiorze towaru ("za pobraniem")

b.                  w postaci przedpłaty - wówczas należy dokonać przelewu na numer rachunku firmy

c.                   poprzez płatności.pl

d.                  korzystając z karty kredytowej

 

4.                  Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia(jeżeli występują). Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Szczegóły dotyczące dostaw uregulowane są w dziale VI Realizacja dostawy.

5.                  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

VI Realizacja dostawy

 

1.                  Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2.                  Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą kuriera/Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od wybranego przez siebie sposobu.

Istnieje możliwość odbioru osobistego w salonach firmy w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00-20:00 pod adresami:

 

Salon Odzieży i Obuwia

(Przy Galerii nad Jeziorem)

ul. Paderewskieo 2

62-510 Konin

oraz

Salon Obuwia

(market Intermarche)

ul. Poznańska 176

62-510 Konin

 

Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem, i wybraniu przez Klienta takiej formy realizacji zamówienia podczas składanego zamówienia.

3.                  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

4.                  Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.                  Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 516 181 987 bądź na adres e-mail:

6.                  Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 516 181 987 bądź na adres e-mail: .

7.                  Sprzedawca może rozszerzyć formy dostawy o kolejnych dostawców, a informacje o tym będą bieżąco aktualizowane w cenniku transportu.

 

VII Postępowanie Reklamacyjne

 

1.                  Sklep udziela gwarancji na zasadach określonych w dziale VIII.

2.                  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, określoną szczegółowo w poniższym dziale.

3.                  Klient może korzystać według własnego uznania z reklamowania wadliwego produktu, na zasadach określonych szczegółowo w pkt 8. 

4.                  W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, w przypadku towaru nowego. W przypadku towaru używanego, reklamacje w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową można zgłaszać przed upływem roku od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest wówczas do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

5.                  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6.                  W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.

7.                  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

8.                  Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a.                  korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi

lub

b.                  korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

1.                  Określając sposób realizacji zobowiązań  sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

2.                  Reklamacje prosimy kierować na adres:

 

Buty Fabio Fabrizi KRZYSZTOF – Buty Fabio Fabrizi BUTY

ul. Królowej Jadwigi

62-510 Konin

 

VIII Gwarancja

 

1.                  Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego butyfabiofabrizi.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.

2.                  Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawany na żądanie.

3.                  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

4.                  Klient ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku gwarancyjnym zalecenia, a w szczególności przesyłając zdjęcia oraz dokładny opis Towaru, wobec którego prowadzone ma być postępowanie gwarancyjne. 

5.                  Sklep jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a gwarantem.

6.                  Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym. W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosi się o kontakt Klienta pod adresem e-mail: .

7.                  Wszelkie pytania można kierować również do sklepu drogą telefoniczną pod numerami:  516 181 987.

8.                  Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w dziale VII Postępowanie reklamacyjne.

 

IX Zwroty – Odstąpienie od Umowy

 

 

1.                  Klient będący jednocześnie konsumentem, w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres [email protected]  bądź też listownie na adres:

 

Buty Fabio Fabrizi KRZYSZTOF – Buty Fabio Fabrizi BUTY

ul. Królowej Jadwigi

62-510 Konin

 

2.                  Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3.                  W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,kompletnym (towar wraz z opakowaniem). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Sprzedający zwraca cenę za towar bez kosztów wysyłki.

4.                  Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

5.                  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a.                  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

b.                  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

c.                   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d.                  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

e.                  dostarczania prasy;

f.                    usług w zakresie gier hazardowych

g.                  świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.

6.                  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym jednocześnie konsumentami, a więc w myśl  art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą.

 

 

X Postanowienia końcowe

 

1.                  Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

2.                  Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3.                  Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a.                  telefon: 516 181 987

b.                  e-mail:

c.                   pisemnie na adres: Buty Fabio Fabrizi KRZYSZTOF – Buty Fabio Fabrizi BUTY                                                    ul. Królowej Jadwigi

       62-510 Konin

4.                  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego butyfabiofabrizi.pl  Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

5.                  Nazwa sklepu internetowego butyfabiofabrizi.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

6.                  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2014 roku.